سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها

۱۸ مطلب با موضوع «سنگ :: شهاب سنگ :: سیدرولیت» ثبت شده است

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1014
وزن گرم: 38.7
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  متوسط

شهاب سنگ 

sa1014 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1013
وزن گرم: 63.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  متوسط

شهاب سنگ 

sa1013 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1012
وزن گرم: 26.7
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

 شهاب سنگ

sa1012 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1010
وزن گرم: 33.8
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ

sa1010 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1008
وزن گرم: 50.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ 

sa1008 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1006
وزن گرم: 29.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

 شهاب سنگ

sa1006 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1004
وزن گرم: 43.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

 شهاب سنگ

sa1004 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1001
وزن گرم: 52.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: 30 درصد

شهاب سنگ	سنگ آسمان

بقیه تصاویر ...