سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها

۱۰ مطلب با موضوع «سنگ :: شهاب سنگ :: آئرولیت» ثبت شده است

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1022
وزن گرم: 48
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: پایین

شهاب سنگ sa1022

sa1022 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1021
وزن گرم: 61.7
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: متوسط

شهاب سنگ sa1021

sa1021 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی 
شماره: sa1020
وزن گرم: 33.5
نوع:  آئرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:   متوسط

شهاب سنگ

sa1020 تصویر 1

 

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1019
وزن گرم: 24.6
نوع:   آئرولیت
تراش خوردگی:    ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:     پایین

شهاب سنگ 

sa1019 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1018
وزن گرم: 59.2
نوع:  آئرولیت
تراش خوردگی:  ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  پایین

شهاب سنگ 

sa1018 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1009
وزن گرم: 51.4
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی:    دارد
درصد گیرایی آهن ربا: خیلی کم

شهاب سنگ

sa1009 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1007
وزن گرم: 32.5
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

 شهاب سنگ

sa1007 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1005
وزن گرم: 56
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا:

پایین

شهاب سنگ 

sa1005 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1003
وزن گرم: 23.5
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

 

شهاب سنگ

sa1003 تصویر 1

 

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1002
وزن گرم: 55.7
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

شهاب سنگ 1002

sa1002 تصویر 1