سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها
شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1009
وزن گرم: 51.4
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی:    دارد
درصد گیرایی آهن ربا: خیلی کم

شهاب سنگ

sa1009 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1008
وزن گرم: 50.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ 

sa1008 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1007
وزن گرم: 32.5
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

 شهاب سنگ

sa1007 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1006
وزن گرم: 29.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

 شهاب سنگ

sa1006 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1005
وزن گرم: 56
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا:

پایین

شهاب سنگ 

sa1005 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1004
وزن گرم: 43.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: قوی

 شهاب سنگ

sa1004 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1003
وزن گرم: 23.5
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

 

شهاب سنگ

sa1003 تصویر 1

 

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1002
وزن گرم: 55.7
نوع: آئرولیت
تراش خوردگی: دارد
درصد گیرایی آهن ربا: کم

شهاب سنگ 1002

sa1002 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1001
وزن گرم: 52.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا: 30 درصد

شهاب سنگ	سنگ آسمان

بقیه تصاویر ...

سایت سنگ آسمانی جهت معرفی شهاب سنگ ها و موضوعاتی با عنوان شهاب سنگ ایجاد شد.