سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

شهاب سنگ های ایرانی

سنگ آسمان (شهاب سنگ ها)

معرفی شهاب سنگ ها، آموزش شناخت شهاب سنگ، موارد مربوط ب شهاب سنگ
سنگ آسمان

طبقه بندی موضوعی
بایگانی
پیوندهای روزانه
پیوندها
شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1019
وزن گرم: 24.6
نوع:   آئرولیت
تراش خوردگی:    ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:     پایین

شهاب سنگ 

sa1019 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1018
وزن گرم: 59.2
نوع:  آئرولیت
تراش خوردگی:  ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  پایین

شهاب سنگ 

sa1018 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1017
وزن گرم: 54
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ

sa1017 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1016
وزن گرم: 35.8
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ 

sa1016 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1015
وزن گرم: 97.5
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:  ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  قوی

شهاب سنگ 

sa1015 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1014
وزن گرم: 38.7
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  متوسط

شهاب سنگ 

sa1014 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1013
وزن گرم: 63.4
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  متوسط

شهاب سنگ 

sa1013 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1012
وزن گرم: 26.7
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

 شهاب سنگ

sa1012 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی
شماره: sa1011
وزن گرم: 42.5
نوع:  
تراش خوردگی: ندارد
درصد گیرایی آهن ربا:  کم

شهاب سنگ 

sa1011 تصویر 1

 

شهاب سنگ، سنگی آهنی
شماره: sa1010
وزن گرم: 33.8
نوع: سیدرولیت
تراش خوردگی:   دارد
درصد گیرایی آهن ربا:   قوی

شهاب سنگ

sa1010 تصویر 1